Kursplan

Högre kognitiva funktioner, 7.5 hp

Higher cognitive functions, 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 2PS089
Ansvarig institution: Institutionen för psykologi
Datum för fastställande: 2010-06-09
Beslutad av: Utbildningsutskottet på Inst för psykologi
Reviderad: 2014-12-01
Giltig från: 2014-12-29
Giltig till: 2016-03-06 (nyare version av kursplanen finns)
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Psykologi: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen behandlar aktuell teori och empiri rörande högre kognitiva funktioner med fokus på mentala kontrollfunktioner. Dessa kontrollprocesser, som ibland kallas exekutiva funktioner, antas utgöra basen för målinriktat beteende och koordinera mer basala kognitiva processer. Denna typ av kognitiv kontroll är högre mental aktiviteter, som involverar planering, utförande och utvärdering av beteenden och den är nära knuten till intelligensbegreppet. Många neuropsykiatriska symptom antas vara relaterade till brister i exekutiv kontroll.

Kursen behandlar även några av relationerna mellan olika typer av högre kognitiva funktioner och emotionella kontrollfunktioner och deras underliggande neurala mekanismer. 

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten visa fördjupad kunskap om: 

-    exekutiva funktioner och deras relation till högre kognition
-    metoder för mätning av högre kognitiva funktioner samt begreppsvaliditet och mätproblem avseende sådana metoder
-    emotionella kontrollfunktioner och relationen mellan  kognition och emotion
-    aktuella forskningsfrågor inom området

Vidare förväntas studenten visa förmåga att: 
-    söka, samla in och kritiskt tolka och diskutera forskningsresultat inom området
-    muntligen och skriftligt redovisa en självständig forskningsöversikt inom området

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett huvudområde.Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges påsvenska) samt En A.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och övergripande föreläsningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna samt en uppsats som presenteras vid slutseminariet. På uppsatsen sätts något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi. 

TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.