Kursplan

Design av informationssystem, 30.0 hp

Designing Information Systems, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 2IN119
Ansvarig institution: Institutionen för informatik
Datum för fastställande: 2016-02-08
Beslutad av: Prefekten
Reviderad: 2017-09-08
Giltig från: 2018-01-01
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Moment 1. Programmeringens grunder, 7,5 högskolepoäng
Basics of Programming, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar principer och metoder för problemlösning med hjälp av dator och färdigheter i att konstruera datorprogram. Abstraktionens och formaliseringens roll i problemlösningsprocessen betonas och baseras på objektorienterade begrepp som association, aggregation och generalisering, klasser, objekt, metoder och inkapsling. Konstruktion av algoritmer och programflöden, datatyper och deras tillämpning ingår. Problem av olika karaktär behandlas som sortering och sökning, grafiska tillämpningar, in- och utmatning och filhantering samt tillämpningar där arrayer och listor utnyttjas. Momentet behandlar problemlösningens olika steg som kravspecifikationer för program, modularisering av program, användning av egna programbibliotek och standardbibliotek, uttestning och validering av program. Kursmomentet betonar också programmeringens plats i systemutvecklingsprocessen och dess betydelse för och beroende av övriga moment i denna. Färdigheter i programkonstruktion och praktisk förståelse för de begrepp som momentet behandlar uppnås genom laborationer med konstruktion av program på dator.

Moment 2. Databasdesign, 7,5 högskolepoäng
Database Design, 7,5 credits
Kursmomentet ger grunderna för teorin för databaser, kunskaper och färdigheter i design av databaser. Grundläggande begrepp som dataoberoende, datamodell, entiteter, relationer mellan entiteter, attribut, nycklar, funktionellt beroende gås igenom. Olika aspekter av design av databaser behandlas som datamodellering, normalisering, och frågespråk. Under kursen behandlas väsentligen den relationella modellen och relationella databaser, men ger även en introduktion till alternativa ansatser inom databasarkitektur. Hur användningen av databaser realiseras genom databashanteringssystem behandlas inklusive olika frågor som rör drift av sådana system som transaktionshantering, återhämtning vid fel, säkerhet, datas tillförlitlighet och olika accessmetoder. Kursmomentet omfattar även praktiska övningar i design av databaser samt skapande och bearbetning av sådana med hjälp av fråge- och programspråk.

Moment 3. Människa-datorinteraktion 7,5 högskolepoäng
Human-Computer Interaction, 7,5 credits
I detta kursmoment introduceras människa-dator interaktion som kunskapsområde och profession. Momentet behandlar därvidlag teoretiska och metodologiska frågeställningar om design och människa-datorinteraktion, med fokus på designarbetet och dess process vid utvecklandet av digitala applikationer. Momentet försöker således kombinera en teoretisk förståelse med principer för lösning av de designproblem som en designer ställs inför. Detta kommer exempelvis till uttryck i att momentet behandlar designmetoder, tillgängliga tekniker och begrepp med relevans för människa-datorinteraktion samt att studenten ges möjlighet till utveckling och utvärdering av prototyper.

Moment 4. Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7,5 högskolepoäng
Object-Oriented System Development and System Integration, 7,5 credits
Kursmomentet syftar till att introducera studenterna till systemutveckling med avseende på teorier, metoder, tekniker och verktyg vid analys och modellering, samt de problem och frågeställningar som kan förknippas med detta arbete. Momentet behandlar grundläggande begrepp och modeller inom objektorienterad analys och design med hjälp av Unified Modeling Language (UML), samt framtagning av kravspecifikationer och modeller med utgångspunkt i en objektorienterad ansats. Kursmomentet hanterar även utmaningar inom systemintegration där flera system sammanfogas i ett affärssystem. Här introduceras studenten i metoder för systemintegration, med fokus på tjänsteorienterade metoder.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Programmeringens grunder, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Självständigt redogöra för programmering som profession, hantverk och funktion i ett större utvecklingssammanhang. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Praktiskt tillämpa grundläggande begrepp och tekniker i utformning och implementation av fungerade program eller programkomponenter.
3. Omsätta en objektorienterad specifikation i ett programmeringsspråk.

Moment 2. Databasdesign, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Visa grundläggande kunskaper om teorin för relationella databaser.
2. Redogöra för faktorer som behövs för att uppnå hög säkerhet, snabb åtkomst och tillförlitlighet vid drift av databaser.
3. Visa kännedom om alternativa databasarkitekturer.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Visa förmåga att skapa och normalisera datamodeller.
5. Skapa och bearbeta en databas med avseende på innehåll och struktur med hjälp av ett frågespråk.
6. Utföra transaktioner mot en databas med hjälp av ett programspråk.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
7. Värdera val av databasarkitektur givet ett användningssammanhang.

Moment 3. Människa-datorinteraktion 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för grundläggande begrepp, teorier och metoder inom människa-dator interaktion.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Utveckla och realisera prototyper med stöd av verktyg och metoder inom människa-datorinteraktion.
3. Utvärdera prototyper med stöd av relevanta metoder.
4. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5. Bedöma och värdera metoder för design och utvärdering i relation till givna förutsättningar.

Moment 4. Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Förklara formella metoder och deras tillämpning och tillämpbarhet.
2. Visa förståelse för olika modeller och arbetssätt för systemutveckling.
3. Förstå och värdera principer för och effekter av systemintegration både ur ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv.
4. Förklara relationen mellan systemutveckling och systemintegration.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5. Tillämpa tekniker och verktyg för objektorienterad systemutveckling och systemintegration.
6. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
7. Visa förmåga till att kritiskt värdera formaliseringens möjligheter och begränsningar.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Programmeringens grunder, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Databasdesign, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom gruppuppgifter samt salstentamen. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Människa-datorinteraktion 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom gruppuppgifter, individuella inlämningsuppgifter samt seminarier. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 4. Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom gruppuppgifter och individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänt på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras att ett kursmoment bedömts som minst godkänt, samt att övriga tre ingående kursmoment har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 01

Moment 1.

Programmeringens grunder

Liang Daniel
Intro to Java Programming, Comprehensive Version, Global Edition
Pearson : 2014 :
URL: ISBN: 9781292070018
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2.

Databasdesign

Database systems : a practical approach to design, implementation, and management
Connolly Thomas M., Begg Carolyn E.
6. ed., global ed. : Harlow : Pearson Education Limited : 2015 : 1329, 5, 12, 6, 6, 18, 17, 14, 24 p. :
ISBN: 1292061189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 3.

Människa-datorinteraktion

Interaction design : beyond human-computer interaction
Sharp Helen, Preece Jennifer, Rogers Yvonne
4th ed. : Chichester : Wiley : cop. 2015 : xiii, 567 s. :
ISBN: 9781119020752
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 4.

Objektorienterad systemutveckling och systemintegration

Satzinger John W.
Introduction to systems analysis and design : an agile, iterative approach.
6th edition : Andover : Cengage Learning : 2014. : xxv, 492 pages :
ISBN: 9781473704749
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Understanding enterprise SOA
Pulier Eric, Taylor Hugh
Greenwich, Conn. : Manning : 2005, cop. 2006 : xxxvii, 242 s. :
ISBN: 1-932394-59-1 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).