Kursplan

Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7.5 hp

Scientific Perspectives and Research Design, 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 2PS102
Ansvarig institution: Institutionen för psykologi
Datum för fastställande: 2013-03-01
Beslutad av: Prefekten på institutionen för psykologi
Giltig från: 2010-08-30
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapligt arbetssätt inom psykologi utifrån olika vetenskapliga perspektiv och forskningsdesigner, vilket sker genom integrering av teori, seminariediskussioner och praktiska övningar. Kursen inkluderar (i) fördjupning i vetenskapliga grundbegrepp, (ii) olika perspektiv avseende vetenskapsteori, psykologins historia och forskningsetik och (iii) forskningsdesign för experimentella, kvasi-experimentella, korrelativa, fall- och epidemiologiska studier samt för naturalistiska studier baserade på intervju och observation.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

  • visa fördjupad metodkunskap inom psykologi avseende vetenskapliga perspektiv och forskningsdesigner
  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om vetenskapliga grundbegrepp,
  • visa bred förståelse för olika perspektiv inom vetenskapsteorin och för olika skolbildningar inom akademisk psykologi genom historien,
  • visa fördjupad insikt i forskningsetiska principer och kunna tillämpa dessa på det egna kunskapsområdet genom att identifiera och bedöma relevanta etiska aspekter,
  • visa förmåga att kritiskt och kreativt designa studier av experimentell, kvasi-experimentell, korrelativ, fall- och epidemiologisk karaktär samt för naturalistiska studier baserade på intervju och observation.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett huvudområde.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar under handledning.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen, genomförande av praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi.
TILLGODORÄKNANDE
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta att motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Inför kursstarten förväntas den studerande ha kunskaper i vetenskapligt arbetssätt motsvarande t ex Graziano, A. M., och Raulin, M. (8th ed.) (2012). Research Methods: A Process of Inquiry. New York: Addison Wesley Longman.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.